Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaviajero viajero
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viamalinowowa malinowowa
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
3788 ba9a 500
Reposted fromprecelka precelka viatysiace-mysli tysiace-mysli
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted frombluuu bluuu
4244 3d78 500
Reposted fromlsx lsx viadefinition-of-sex definition-of-sex
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
7651 e2d9 500
Reposted fromnihilummm nihilummm viaeternaljourney eternaljourney
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeniwieec leniwieec
1403 c031
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl