Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6346 bed1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
7780 3953
Reposted fromretro-girl retro-girl
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
8515 43b1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaTangizz Tangizz
1979 5077 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via8agienny 8agienny
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaalliwantisyou alliwantisyou
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife viaalliwantisyou alliwantisyou
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapleassure pleassure
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaretro-girl retro-girl
3854 8e34 500
6168 cbc2
Reposted fromlithiumowaa lithiumowaa viakochajmnie kochajmnie
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viakochajmnie kochajmnie
0725 4566 500
Reposted fromlunarbunnyren lunarbunnyren viahormeza hormeza
9250 72f2 500

nine43:

Thoughts.

Reposted fromjecer jecer viapleassure pleassure
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viatoniewszystko toniewszystko
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viajeannee jeannee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl