Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1498 a09c 500
8172 7be1
2291 340a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretro-girl retro-girl
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaretro-girl retro-girl
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
5364 d758 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
6203 67f2 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacynamon cynamon
2107 fe09
Reposted fromrenirene renirene viasolivagant solivagant
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viamslexi mslexi
4117 6520
5492 840d
Reposted fromownstyle ownstyle viabadblood badblood
2906 b73a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateletubisie teletubisie
Reposted fromnokturnal nokturnal viaanastasie anastasie
4103 7c2b
Reposted fromkatsiu katsiu
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viadziza dziza
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
1638 4135 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabercik bercik
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl