Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0059 1348 500
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapleassure pleassure
0726 9ba3 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viastrzepy strzepy
5998 c4ed 500
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
2467 b6c4
6607 6529 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon vianitael nitael
3871 e9e6 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
1480 3171 500
Reposted fromeuo euo viablackheartgirl blackheartgirl
1327 e280
Reposted fromnexxt nexxt viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakochajmnie kochajmnie
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakabliukai kabliukai
3135 2158 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viabercik bercik
9410 697a

animals-lovers:

Follow me for more cute animals!

Reposted fromAmericanlover Americanlover viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl