Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
7651 e2d9 500
Reposted fromnihilummm nihilummm viaeternaljourney eternaljourney
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeniwieec leniwieec
1403 c031
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
1307 80db 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
2931 09f3 500
Reposted fromadkagar adkagar viastrzepy strzepy
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viaMargheRita86 MargheRita86
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl