Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1307 80db 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
2931 09f3 500
Reposted fromadkagar adkagar viastrzepy strzepy
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viaMargheRita86 MargheRita86
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine vialovesweets lovesweets
3885 9e42 500

andantegrazioso:

In the Gingerbread house | friends_forever_company

Reposted fromSkydelan Skydelan viabreatheslow123 breatheslow123
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via050996 050996
9464 a690 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4160 8673 500
Reposted fromamatore amatore viabesomeoneelse besomeoneelse
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialulka lulka

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
3288 6e87
Reposted fromkarahippie karahippie viapleassure pleassure
1302 d31a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl